บรรจุภัณฑ์ที่ดี มีมากกว่าความสวยงาม

การบรรจุสินค้าไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการเพื่อการจัดเก็บและขนส่งเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าตาแรกที่ผู้บริโภคเห็นเมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างรอบคอบเป็นที่ให้ความสำคัญอย่างมาก หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ดีคือความปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรสามารถปกป้องสินค้าจากความเสียหายในระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ โดยให้การป้องกันทั้งจากแสงแดด, ความชื้น, และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ. การใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้, ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ก็มีผลมากในการดึงดูดผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์ที่สวยงาม, ทันสมัย, และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมักจะทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจำหน่ายดียิ่งขึ้น และ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังเป็นเรื่องสำคัญ. การลดใช้วัสดุที่ไม่มีประโยชน์หรือใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มีความสำคัญในการลดการสร้างขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม สรุป บรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่เพียงแค่ให้ความปลอดภัยและความคุ้มค่าต่อสินค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ด้วยการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหลายนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของสินค้าหรือบริการที่เราต้องการให้ผู้บริโภคเห็นและสัมผัส

Continue reading

บทบาทและประโยชน์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุขแนวคิดเรื่อง CSR นั้นจะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักผิดชอบกับการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งตัวบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในทางปฏิบัติคำว่า CSR อาจเรียกได้ว่าความเป็นพลเมืองที่ดี (Corporate Citizenship) ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมหากบริษัทไหนเริ่มต้นที่จะนำแนวคิด CSR มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าชื่อถือให้กับบริษัทเอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าพร้อมกับคืนกำไรต่างๆสู่ชุมชนและสังคม ดังนั้น CSR จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจสำหรับองค์กรใหญ่ๆทุกบริษัท และกลายเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมธุรกิจ คู่แข่ง และอุตสาหกรรม ประเภทของ CSR CSR นั้นแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process)เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่แสวงหากำไรในธุรกิจต่างๆ และนำเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการสินค้าหรือบริการ ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต การขายสินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นกิจกรรมที่ถูกวางแผนและทำขึ้นมาหลังจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ การสร้างโรงเรียนในต่างจังหวัด หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in-Process)ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ที่แสวงหากำไรแต่ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การควบคุมและป้องกันการสร้างมลพิษจากกระบวนการผลิต การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การระบุข้อความหรือข้อมูลส่วนผสมในสินค้า หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่บริษัททำอะไรผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ความผิดพลาดต่อลูกค้า ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเวลาทำงานปกติขององค์กรกิจการเพื่อสังคม (CSR-as-Process)กิจการเพื่อสังคมจะมีความแตกต่างจากกิจกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพิ่มสังคม เนื่องจากกิจการเพื่อสังคมนั้นเป็นการทำโดยที่ไม่ได้แสวงหากำไรให้กับตัวเอง หรือเรียกได้ว่าทุกกระบวนการของธุรกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์เพื่อสังคมทั้งหมด เช่น มูลนิธิเพื่อสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม แต่ก็จำเป็นต้องอยู่รอดด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และเรายังเห็นได้จากองค์กรใหญ่หลายๆองค์กรก็เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาเป็นรูปแบบมูลนิธิเพื่อสังคม ในการกำกับดูแลการทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะ บทบาทของ CSR: มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความยั่งยืนและสร้างค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโดยไม่ได้มองเฉพาะด้านการเงินเท่านั้นผลกระทบของ CSR ต่อธุรกิจ: ชี้แจงถึงวิธีที่กิจกรรม CSR สามารถส่งผลด้านบวกต่อธุรกิจ เช่น การเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า การลดค่าใช้จ่ายในด้านการผลิต หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองความสัมพันธ์ระหว่าง CSR และสังคม: อธิบายถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่ CSR มีต่อสังคม การสนับสนุนโครงการสังคมและการช่วยเหลือที่สร้างคุณค่าต่อสังคมกรณีศึกษา: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม CSR ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจริงการบูรณาการ CSR ในยุคปัจจุบัน: การสร้างแนวทางการดำเนินการ CSR ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นที่การผสมผสานระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธุรกิจที่ยั่งยืนและทำให้เกิดผลดีต่อทั้งกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยรวม ภาพกิจกรรม CSR...

Continue reading

ผลไม้ตามฤดูกาล

การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลมีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเลือกผลไม้ที่ตามฤดูกาลช่วยลดการนำเข้าผลไม้จากประเทศอื่นและส่งผลทางสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการขนส่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลไม้ตามฤดูกาลมีรสชาติที่อร่อยและคุณค่าโภชนาการสูง เรามาพูดถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และประโยชน์ของการบริโภคเหล่านี้ในแต่ละฤดูกาลดูคร่าว ๆ กัน red apples over a wooden surface. Fresh fruits ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn/Fall): แอปเปิล (Apples): แอปเปิลเป็นผลไม้ฤดูใบไม้ร่วงที่นิยมมากในฤดูกาลนี้ มีหลากหลายสายพันธุ์ที่น่าติดใจและมีรสชาติหวาน ๆ ถูกใจทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ แอปเปิลรวมถึงผลไม้ที่มีใยอาหารสูงและสารต้านอนุมูลอิติคุล ช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวานแตงโม (Pumpkins): แตงโมเป็นผลไม้ฤดูกาลที่สร้างความตื่นตาตื่นใจในช่วงฤดูใบไม้ร่วง มีหลากหลายวิธีในการใช้ อาทิเช่น ทำพายสลัด, แตงโมปาย, หรือแตงโมปะทะ นอกจากนี้ยังมีสารอาหารมากมาย เช่น เบต้าคาโรทีน, วิตามินเอ, และเส้นใยที่สร้างความกระชับในระบบย่อยอาหาร Fresh vegetables ingredients vegetable ฤดูหนาว (Winter): ส้ม (Oranges): ส้มเป็นผลไม้ฤดูหนาวที่รวมถึงวิตามินซีสูง ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการป่วยเป็นหวัดหรือไข้หวัดผลไม้และผักสีเขียวเข้ม (Dark Leafy Greens): ผักเขียวเข้มเช่น คะน้า, ผักกาด, และผักโขมสามารถให้วิตามินซีและกากใยสูง สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ Food. Berries on the table ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): สตรอเบอรี่ (Strawberries): สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่รวมถึงวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิติคุล ช่วยในการสร้างร่างกายแข็งแรงและมีผิวที่สดใสองุ่น (Grapes): องุ่นเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิติคุลและกากใย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ฤดูร้อน (Summer): มะละกอ (Mangoes): มะละกอเป็นผลไม้ที่หอมหวานและรวมถึงวิตามินซีและเส้นใยที่สร้างความกระชับในระบบย่อยอาหารกล้วย (Bananas): กล้วยเป็นผลไม้ที่สร้างพลังงานและมีโพแทสเซียมสูง ช่วยในการรักษาระดับความดันเลือดปกติ การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลช่วยให้เราได้รับสารอาหารที่ต้องการตามฤดูกาลและสร้างรูปแบบอาหารที่ยังคงถูกสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคท้องถิ่น ดังนั้นขอเชิญทุกคนมาลิ้มลองรสชาติของผลไม้ตามฤดูกาลและสรรพคุณของพวกเขาในแต่ละฤดูกาลของปี!

Continue reading

บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด

บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด กับการนำมาใช้บรรจุอาหาร

บรรจุภัณฑ์ชนิด "Food Grade" หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในการบรรจุหรือเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยต่ออาหาร ไม่มีสารพิษที่อาจถูกปล่อยออกมาและมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะกันการรั่วไหลหรือการทำลายของอาหารภายในบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ Food Grade ยังมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติหลักของบรรจุภัณฑ์ชนิด Food Grade: วัสดุประกอบ: บรรจุภัณฑ์ Food Grade ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการมีการสัมผัสกับอาหาร เช่น พลาสติกที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อการใช้งานในอาหาร หรือโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อมีการใช้กับอาหารปลอดภัยสำหรับการสัมผัส: วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ Food Grade จะไม่มีสารที่อาจละลายลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำให้การสัมผัสกับอาหารเป็นไปอย่างปลอดภัยการทนทานต่อการกัดกร่อน: บรรจุภัณฑ์ Food Grade มักถูกออกแบบให้ทนทานต่อกระบวนการกัดกร่อนจากอาหาร น้ำ หรือสารเคมีที่อาจปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมความสามารถในการรักษาความสดของอาหาร: บางบรรจุภัณฑ์ Food Grade อาจมีคุณสมบัติที่ช่วยรักษาความสดของอาหารโดยปรับปรุงการรักษาอากาศและความชื้นซึ่งความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ Food Grade กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ อาจอยู่ที่วัสดุที่ใช้ผลิต การออกแบบ และการให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Food Grade ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทุกรูปแบบ

Continue reading

“บรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาล”

ทุกเทศกาลที่มีในโลกนี้มีความสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอย่างไม่แพ้กัน ทุกเทศกาลนั้นเป็นโอกาสที่ผู้คนได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและส่งต่อประเพณี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันและกัน ทุกเทศกาลสร้างความเชื่อมั่นในครอบครัวและชุมชน: เทศกาลเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่แข็งแรงระหว่างครอบครัวและชุมชน การรวมตัวกันในโอกาสสำคัญเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนได้ดีขึ้นทุกเทศกาลสร้างความต่อสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษ: เทศกาลเป็นเวลาที่คนมีโอกาสเจอปะกับคนที่พวกเขารักและคนที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน เฉลิมฉลองร่วมกัน ช่วยสร้างความรู้สึกของความสัมพันธ์และความรักให้แข็งแรงขึ้นทุกเทศกาลสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม: ทุกเทศกาลมีประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองที่ต้องรักษาและสืบทอดต่อไป การเฉลิมฉลองทุกเทศกาลช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของคนที่มาก่อน นี้เป็นวิธีที่สร้างความรู้และความเคารพต่อทางประวัติศาสตร์และสิ่งสำคัญในชีวิตของคนทุกเทศกาลสร้างความสันติสุขและความร่วมมือ: เทศกาลส่งผลให้คนมายินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางชุมชน ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล นี่เป็นโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากร และสร้างความสันติสุขในสังคมทุกเทศกาลสร้างความสมานฉันท์และความสนุกสนาน: เทศกาลมักมีความสนุกสนานและความเป็นพิเศษที่ต่างจากชีวิตประจำวัน เทศกาลทุกเทศกาลเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ทำให้ครอบครัวและญาติพี่น้องกลับบ้านมารวมตัวกันเพื่อฉลองและมอบของขวัญให้กันในโอกาสสำคัญซึ่งขอบขวํญที่มอบให้กันนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการแสดงความอบอุ่นและสื่อถึงความห่วงใยผ่านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม อาทิเช่น กล่องกระดาษ Snack Box สีน้ำตาลและสีขาว กล่องขนม : เป็นกล่องขนมที่มักเป็นของขวัญที่นิยมในเทศกาล มักมีขนมหวานและของกินเล็ก ๆ ในกล่อง ซึ่งเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างรอยยิ้มอย่างมีความสุขให้แก่กัน 2.กล่องไฮบริด และ กล่องใส่อาหาร มีฝาปิด กล่องใส่อาหาร : สำหรับครอบครัวที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือกลับบ้าน กล่องอาหารมักถูกนำมาใช้เพื่อใส่อาหารสำหรับการเดินทาง มีความสะดวกสบายในการใช้รับประทานอาหารระว่างทางได้ 3. กล่องกระดาษคราฟท์ เจาะหน้าต่างหลากสี กล่องของขวัญ : การนำของขวัญให้กันในเทศกาลมักจะใส่ในกล่องของขวัญที่มีลวดลายสวยงามและมีสีสันสดใส มักมีของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจ ควมอบอุ่นในครอบครัว 4. ถุงกระดาษคราฟท์ มีหูหิ้ว ถุงกระดาษมีหูหิ้ว : ถุงกระดาษที่มีลักษณะเรียบ ดูสะดุดตา มักถูกใช้ในการใส่ของขวัญ  มักมีสัญลักษณ์และการ์ดคำอวยพรอยู่ในถุงกระดาษเพื่อแสดงความอบอุ่นและความห่วงใยกันและกันในช่วงเทศกาลต่างๆ บรรจุภัณฑ์กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆไม่เพียงแต่เป็นบรรจุภัณฑ์เรียบๆ แต่ยังมีความหมายทางสัญลักษณ์และความห่วงใย เพราะยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์และความรักในครอบครัว ในช่วงเทศกาลวันสำคัญนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บรรจุภัณฑ์ใด ๆ เพื่อแสดงความอบอุ่นและความรัก อย่าลืมที่จะดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักให้มากๆด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่กัน สามารถแอดไลน์ร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะคะ รับโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นเด็ดก่อนใคร????ลูกค้าสามารถแอดไลน์@jingjopackaging (อย่าลืม@นำหน้านะคะ)...

Continue reading

ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงเบเกอรี่ ถุงกระดาษ

รวม 7 ถุงกระดาษ ถุงกระดาษคราฟท์ สำหรับใส่อาหาร เบเกอรี่ ของทอด ( Food Grade)

1.ถุงกระดาษคราฟท์ พร้อมหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษหูหิ้ว สีน้ำตาล รายละเอียดสินค้า ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค?กว้าง 14 ซม. สูง 18 ซม. ขยายข้าง 8 ซม.(50 ใบ) ?กว้าง 15.3 ซม. สูง 21 ซม. ขยายข้าง 7 ซม.(50 ใบ) ?กว้าง 22 ซม. สูง 25 ซม. ขยายข้าง 13 ซม.(20 ใบ)?กว้าง 27 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม.(20 ใบ) ?กว้าง 32 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม.(20 ใบ)ถุงกระดาษคราฟท์ สีน้ำตาล มีหูหิ้ว ตัวถุงสามารถขยายข้าง ตั้งได้*มีกระดาษแข็งรองก้นถุง* 2. ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเฟรนฟราย สีน้ำตาล สีขาว (เฟรนฟราย) รายละเอียดสินค้า ?มี 2 สี : สีน้ำตาล และ สีขาว? มีให้เลือก 5 ขนาด ? ขนาด | Size: 4x6 นิ้ว หรือ 10x16 +6 เซนติเมตร (100 ใบ)? ขนาด | Size: 5x7 นิ้ว หรือ 12.5x18 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) ? ขนาด | Size: 5x9.5 นิ้ว หรือ 12.5x24 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) ? ขนาด | Size: 7.8x10 นิ้ว หรือ 20x25 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ) ? ขนาด | Size: 5.75x10.5 นิ้ว หรือ 14.6x27 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ) ? ขนาด...

Continue reading

แค่พกก็พร้อม….ลดความเสี่ยงโควิด

แค่พกก็พร้อม….ลดความเสี่ยงโควิด

เอาละค๊าคุณผู้ชมมมมมมมมม ก็นึกว่าจะได้พักหายใจหายคอได้บ้าง แต่คุณน้องเขาก็กลับมาอีกแล้ว( ตั๋วจะกลับมาย่ะหยัง!!! เฮาสิเป็นเป๋นปิ เป๋นตาเครียดดด เฮ้ออออ ?? )แต่ก็ไม่ต้องห่วง แค่พกสิ่งนี้ไว้ก็ลดความเสี่ยงที่คุณน้องโควิด-19จะกระโดดมาเกาะติดหนึบกับเราได้แล้วล่ะตัวเธออะๆๆๆ แต่สิ่งนี้ทำได้เพียงแค่ลดความเสี่ยงนะจ๊ะ ยังไงทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อ เกริ่นมาซะนาน อยากรู้แล้วละสิว่าสิ่งๆนั้นคือไร แต่มันจะคืออะไรน้า มีใครรู้บ้างมั้ยเอ่ยย??สิ่งนั้นก็คืออ แท่นแท๊นนนนนนนนน..... ? ก่อนอื่นเลย เราก็มารู้จักน้องก่อนละกันนะ น้องมีชื่อเรียกเยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นโควิด โควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส น้องโคโรนาไวรัส (CoVs) หรือโควิด-19 สามารถพบได้ทั่วโลก การติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึงร้อยละ 35 และสัดส่วนของโรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงร้อยละ 15 อาการติดเชื้อพบได้ในทุกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็กและอาจพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ น้องโควิด-19 แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอหรือจาม ดังนั้นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ ? โดยในทารกที่มีอาการรุนแรง อาจมีลักษณะของปอดอักเสบหรือหลอดลมฝอยอักเสบ ? ในเด็กโตอาจมีอาการของหอบหืด ? ส่วนในผู้ใหญ่อาจพบลักษณะปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือการกลับเป็นซ้ำของโรคหอบหืดได้ และอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ❗️❗️❗️ อาการติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในบางคน ❗️❗️ ต่อไปเรามารู้มาตรการป้องกันกันดีกว่า.... สิ่งสำคัญคือเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค รวมทั้งพกอุปกรณ์น้องๆ อย่างเช่น หลอดบีบ หลอดเจนหรือขวดสเปร์แอลกอฮอล์เล็กๆติดตัวไว้เสมอ “ สำคัญที่สุดคือสวมหน้าอากากอนามัยนะจ๊ะ ” ที่มา: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ( Pediatric Infectious Disease Society of Thailand ) สามารถแอดไลน์ร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะคะ รับโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นเด็ดก่อนใคร?ลูกค้าสามารถแอดไลน์ @jingjopackaging (อย่าลืม@นำหน้านะคะ) ขอบคุณค่ะ   Tag : ขวด , ขวดเจล , ขวดแชมพู , ขวดสเปรย์ , ขวดใส่ครีม , หลอดบีบเนื้อใส , หลอดบีบเนื้อขุ่น ,ขวดปั๊ม ,ขวดฟ๊อกกี้

Continue reading

หน้าปกซองอั่งเปา.1

“ ซองอั่งเปา ” กับ “ แต๊ะเอีย ” ความหมายเหมือนกันไหมน้าาาาา แล้วทำไมเรียกไม่เหมือนกันล่ะ ( ครุ่นคริสสสสสส ??? )

โอ้!!! ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ดูเหมือนว่าเทศกาลตรุษจีนหรือวันตรุษจีนเริ่มใกล้เข้ามาแล้ว เด็กๆลูกหลานชาวจีน รวมถึงคนไทยบางส่วนคงกำลังตื่นเต้นกับ “ ซองอั่งเปา ” หรือ “ แต๊ะเอีย ” จากญาติผู้ใหญ่ใช่มั้ยล่ะ แต่สงสัยอะว่าทำไมบางคนถึงเรียกว่าอั่งเปาและบางคนก็เรียกว่าแต๊ะเอีย ???ใครก็ได้ช่วยไขข้อข้องใจให้น้องด้วยยยยยยยยยยยยย ….. Help me please ~~~ ไม่มีใครบอกได้ใช่มั้ยล่ะ แต่ไม่เป็นไร น้องไปหาความรู้มาละ ไปดูกันเลยว่าซองอั่งเปากับแต๊ะเอียมันต่างกันยังไง ลุยโล้ดดดด !!!!  คำว่า " อั่ง " แปลว่า สีแดง  คำว่า " เปา " แปลว่า ซอง, ห่อ  ซองอั่งเปา แปลว่า ซองสีแดง แต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ นั่นคือ ของที่อยู่ในซองกระดาษนั่นเอง ซึ่งก็มีเป็นเงิน ธนบัตร หรือปัจจุบันอาจจะเป็นเช็คแลกเงินก็ได้นะเออ ( สำหรับเช็คส่วนมากคงจะไม่มีใครทำหรอก แต่ก็อาจจะมีบ้างแหละนะ ) ดังนั้น ขอสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยละกันว่า ซองอั่งเปา คือ ซองกระดาษสีแดงที่ผู้ใหญ่ที่จะใส่เงิน แล้วนำมาให้เด็กๆ หลานๆหรือคนในครอบครัวส่วนสีแดงของซองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดีและเงินที่บรรจุภายบางครั้งจะเป็นเลขนำโชค เช่น เลข 8เมื่อแปลความหมายแบบจีนจะหมายถึงความรุ่งเรืองความร่ำรวยหรือความรุ่งโรจน์นั่นเอง อ๊ะ!!! เราขอแถมความรู้เรื่องซองอั่งเปาให้อีกนิดนึงละกัน ซองอั่งเปามีความเชื่อว่าต้องให้เป็นเลขคู่นะเออ เพราะว่าคนจีนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อให้ซองอั่งเปาเป็นเลขคู่และทำการหาร 2 ลงตัวจะดี แต่เอ๊ะ!!! ทำไมต้องหาร 2 ล่ะ นั่นก็เพราะว่า เมื่อให้จำนวนตัวเลขที่หาร 2 ลงตัวจะทำให้บุคคลที่ได้รับเงินในซองอั่งเปาหรือซองสีแดงนั่นมีเงินทบทวีนั่นเอง เอาง่ายๆก็คือคนนั้นจะได้โชค 2 ต่อนั่นเอง แล้วเลข 4 ล่ะ ทำไมคนจีนถึงไม่นิยมให้ เพราะว่าอะไรน้า ( เลข 4 มันก็หาร 2 ลงตัวนิ ) เลข 4 (四) อ่านว่า “ ซื่อ ” ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับ (死) ซึ่งมีความหมายว่า “ ตาย ” ดังนั้นอย่าใส่เงินลงไปที่มีเลขสี่โดยเด็ดขาดนั่นตัวเธอออ แล้วคำว่า “ แต๊ะเอีย ” ล่ะทุกคน คำนี้มีความหมายว่าอะไรหยอออ??? " แต๊ะ " แปลว่า ทับ หรือ กด  " เอีย " แปลว่า เอว  " แต๊ะเอีย " แปลว่า ของที่มากดหรือทับเอว " แต๊ะเอีย " สมัยก่อนเหรียญเงินที่ชาวจีนใช้จะมีรูตรงกลางตามธรรมเนียมปฏิบัติผู้ใหญ่จะร้อยเหรีญเงินด้วยเชือกสีแดงเป็นพวงๆและนำมามอบให้เด็กๆในเทศกาลตรุษจีนหรือวันตรุษจีนพวกเด็กๆ ก็มักจะนำมาผูกเก็บไว้ที่เอวนั่นเอง   ส่วนนี้ความรู้อาจจะไม่ถูกต้อง 100% ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเสริมได้เลยนะ เพราะความรู้ซองอั่งเปากับแต๊ะเอียมีเยอะมากเลย เหมือนมันไม่สุดเลยอะตัวเธอ เราขอแถมความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนหรือวันตรุษจีนเพิ่มเติมหน่อยละกันนะ ถึงบทความนี้จะไม่ได้เน้นโดยตรงก็เถอะ วันตรุษจีนเกิดขึ้นเพื่อที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนจะปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกได้ปกติ ดังนั้นชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิตในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า " วันตรุษจีน " จุดเด่นของวันนี้ที่ทุกคนคิดถึงก็คงไม่พ้นซองอั่งเปาตามที่เราได้เกริ่นไปเรียบร้อยนั่นเอง ส่วนอีกจุดที่เราชอบมาก นั่นก็คือสีแดง มองไปทางไหนก็เป็นสีแดงงง เนื่องจากว่าสีแดงเป็นสีมงคล เป็นสีสว่าง สีแห่งความสุข ซึ่งจะนำความสว่างและเจิดจ้ามาให้แก่ผู้สวมใส่นั่นเอง ดังนั้นสีนี้จึงเป็นสีประจำวันตรุษจีนนั่นเอง เป็นไงล่ะเพื่อนๆ ความรู้จัดเต็มแล้วล่ะสิว่า “ ซองอั่งเปา ” กับ “...

Continue reading

หน้าปกถุงคุกกี้-จิงโจ้

“ คุกกี้ ” ไอเดียของขวัญสุดพิเศษสำหรับคนที่เรารักช่วงวาเลนไทน์ ( Valentine day )

สวัสดีจ้าว วันนี้หมูน้อยชาวเหนือมีไอเดียของขวัญสำหรับวันวาเลนไทน์มานำเสนอให้กับทุกคนแหละ รู้มั้ยคะว่าของขวัญที่ดูดีและเหมาะสม มีโอกาสเพิ่มการจีบติด 85% เลยนะค๊า!!!! สำหรับการเลือกของขวัญ 1 ชิ้น ต้องพิถีพิถันมาก เนื่องจากคุณค่าของสิ่งของมักจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าบนป้าย แต่อยู่ที่คุณค่าทางจิตใจ ซึ่งมาจากความใส่ใจเลือกให้เป็นหลักนะคะ เอาเป็นว่าง่ายๆ ของขวัญเบสิ๊คเบสิค!!!! นั่นก็คืออออออออ “ คุกกี้ ” นั่นเอง แต่อย่าลืมนะคะ จะยื่นคุกกี้ให้แบบตรงๆไม่ด๊ายย มันดูมีรสนิยมน้อยไปนิสสสส มันต้องห่อด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามหน่อย เค้าจะได้คิดว่าขนาดแค่ภายนอกเรายังใส่ใจเลือกให้ขนาดนี้ แล้วของข้างไหนจะขนาดไหน จริงมั้ยล่ะตัวเอง ??? วันนี้เรามารู้จักบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างที่เรายกมาให้ทุกๆคนรู้จักกันเถอะ มันคือออออออ ถุงคุกกี้นั่นเอง รู้มั้ยว่าถุงคุกกี้มีหลากหลายแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นถุงซีลหรือซองซีล และถุงฝากาวเรามาทำความรู้จักกับถุงคุกกี้ทั้ง 2 แบบกันเลยจ้า ถุงซีล (ถุงคุกกี้แบบซีล) เป็นถุงที่มี 2 แบบ คือ ถุงเนื้อขุ่น ถุงเนื้อใสและถุงแบบทึบแต่ทั้ง 2 แบบของถุงคุกกี้นั้นสามารถมองเห็นสินค้าภายในได้และสามารถ ป้องกันความชื้นและคงความกรอบ รวมทั้งยืดอายุของคุกกี้ได้รวมทั้งถุงคุกกี้ยังทำให้คุกกี้หรือสินค้าอื่นๆ ที่บรรจุเข้าไปดูน่าทานด้วยนะคะ ไม่ใช้แค่สวยอย่างเดียวจ้า เอ๊ะ!!!! แล้วถุงคุกกี้แบบซีลมีวิธีใช้งานยังไงล่ะ เพื่อนๆรู้กันมั้ยเอ่ยยยวิธีใช้งานสินค้าถุงคุกกี้รุ่นนี้ สินค้าจะเป็นถุงลักษณะเปิด 1 ด้านและจะมีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีกด้านบน หรือ เราเรียกว่า V-cut สำหรับวิธีปิดถุงซีลหรือถุงคุกกี้แบบซีลจะต้องทำการซีลปิดปากถุง โดยใช้เครื่องซีล ซึ่งข้อมูลเครื่องซีล ทางเราขอยกยอดข้อมูลไปให้ความรู้ในครั้งถัดไปนะจ๊ะตัวเอง ถุงคุกกี้ฝากาว หรือ ถุงคุกกี้แถบกาว เป็นถุงที่มี 2 แบบ คือ ถุงเนื้อขุ่นและถุงเนื้อใสเหมือนกับถุงคุกกี้แบบซีลเลยจ้า แต่ก็จะมีถุงคุกกี้ลักษณะอื่นๆด้วยนะ อย่างเช่นถุงคุกกี้ฝากาวแบบมีลวดลาย ซึ่งมันดูน่ารักตะมุตะมิมากนะเออ แต่เดี๋ยวก่อน !!!! เพื่อนๆรู้มั้ยว่าจุดเด่นของถุงคุกกี้รุ่นนี้เป็นยังไง ถ้าไม่รู้เดี่ยวทางเราจะกระซิบบอกนะ สินค้ารุ่นนี้มีจุดเด่นและใช้งานง่ายกว่าถุงคุกกี้แบบซีลนะจ๊ะสาวๆหนุ่มๆ สินค้ารุ่นนี้จะมีการใช้งานที่สะดวกสบายตรงที่มีฝากาวแปะปิดถุงได้เลยไม่ต้องทำการซีลถุงหรือใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ส่วนวิธีใช้งานสินค้าถุงคุกกี้รุ่นนี้ สามารถลอกแถบกาวตรงที่ปิดออกและทำการปิดทับลงบนถุงได้เลย เห็นมั้ยคะว่าง่ายนิดเดียวไม่ใช่แค่ความง่ายเท่านั้นนะ สินค้าถุงคุกกี้รุ่นนี้ยังเพิ่มความน่ารัก น่าประทานด้วยนะเออ เป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนๆ ไม่ใช่แค่เราให้ของขวัญแล้วก็จบ แต่มันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมว๊ากกก!!!! ที่เราต้องคำนึงและใส่ใจ สุดท้ายนี้สาวๆหนุ่มๆ ทั้งหลายอย่าลืมนะคะว่าจุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างความประทับใจให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบ ดังนั้นความใส่ใจเป็นจุดสำคัญมากเลยน้า วาเลนไทน์ปีนี้ก็ขอให้ความรักทุกคนปังๆนะจ๊ะ !!!! สามารถแอดไลน์ร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะคะ รับโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นเด็ดก่อนใคร?ลูกค้าสามารถแอดไลน์ @jingjopackaging (อย่าลืม@นำหน้านะคะ) ขอบคุณค่ะ ? Tag : ถุงคุกกี้ , ซองคุกกี้  , ถุงคุกกี้ฝากาว เนื้อใส , ถุงคุกกี้ฝากาว ลายจุด , ถุงคุกกี้ ซองซีลกลาง , ถุงคุกกี้แถบกาว

Continue reading

กล่องใส่อาหาร ถุงใส่ขนม ตลับอลูมิเนียม กล่องเบเกอรี่ ถุงคุ๊กกี้ วันตรุษจีน วันตรุษจีน ตรุษจีน ตรุษจีน2565 อั่งเปา

Jingjo Packaging Color Items แพคเกจจิ้งสีแดง รับตรุษจีน 2021 ราคาเริ่มต้นเพียงใบละ 1.5 บาท

Jingjo Packaging Color Items ต้อนรับวันมงคล กับบรรจุภัณฑ์หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ถุงซิปล๊อค คัพเค้ก ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยฟอลย์ ซองเครป ที่มาของ “RED Color Items” รับตรุษจีน รับทรัพย์ เสริมความเฮงกันทั่วหน้า แล้วทำไมต้องเป็นสีแดง ? เพราะว่าสีแดงในความเชื่อของชาวจีนถือเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล ความโชคดี ความสุข และเป็นสีแห่งแสงสว่าง เชื่อกันว่าเป็นสีที่มีพลังอำนาจในการขับไล่สิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคล และภูตผีปีศาจทั้งหลาย นอกจากนี้สีแดงยังเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฟ ที่สื่อถึงความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่เทศกาลตรุษจีนเท่านั้นที่คนจีนจะนิยมใส่สีแดง แต่ยังนิยมใส่ในงานมงคลต่าง ๆ อีกด้วยด้วย เช่น งานแต่งงาน งานเปิดกิจการใหม่ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของชาวจีน เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วหากมีถุงซิปล๊อคสีแดงก็จะช่วยเสริมดวงการขาย ให้ปังๆ ยอดขายทะลุทะลาย แพ็คสินค้าจนไม่ทันกันเลยทีเดียว ร้านเรามีถุงซิปล๊อคสีแดงให้เลือกชม เลือกซื้อมากมาย ทางร้านขอภูมิใจนำเสนอถุงซิปล๊อคยอดฮิตขายดีตลอดทั้งปี มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 5 แบบ ต้อนรับแทศกาลตรุษจีน แบบที่ 1 ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี สีแดง ตั้งได้ ขนาด   (แพ็ค 50 ใบ) 8.5 x 13 ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 11 x 16 ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 14 x 20 ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 16 x 24 ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 18 x 26 ซม. (แพ็ค 50 ใบ) รายละเอียด ลักษณะถุงซิปล๊อค : ด้านในเป็น พลาสติก PE (food grade) สำหรับเป็นถุงใส่อาหาร ถุงใส่ขนมได้ มีหน้าต่าง วงรีใส มองเห็นตัวสินค้าภายใน วัสดุ : ถุงพลาสติก VMPET + PE ความหนาของถุงซิปล็อค | Thickness: ถุงฟอยด์หนา 160 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) แบบที่ 2 ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี สีแดง ตั้งได้ ขนาด  (แพ็ค 50 ใบ) 9 x 13ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 12 x 20ซม. (แพ็ค 50 ใบ) 14...

Continue reading