Showing all 13 results

Show sidebar
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.1611 (500 ใบ)

฿95.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.1611 ฐาน 22 มม. สูง 18 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 57 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.1612 (500 ใบ)

฿95.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.1612 ฐาน 22 มม. สูง 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 62 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2216 (500 ใบ)

฿130.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.2216 ฐาน 30 มม. สูง 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2416 (500 ใบ)

฿135.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.2416 ฐาน 35 มม. สูง 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2616 (500 ใบ)

฿155.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.2616 ฐาน 38 มม. สูง 26 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2816 (500 ใบ)

฿160.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.2816 ฐาน 42 มม. สูง 26.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 95 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3217 (500 ใบ)

฿175.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.3217 ฐาน 45 มม. สูง 27.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3218 (500 ใบ)

฿235.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.3218 ฐาน 49 มม. สูง 31 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 (500 ใบ)

฿235.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 ฐาน 60 มม. สูง 31 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 122 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 ลึก (500 ใบ)

฿235.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 ลึก ฐาน 48 มม. สูง 35 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 118 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3220 ลึก (500 ใบ)

฿235.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.3220 ฐาน 60 มม. สูง 27.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.A-1 (500 ใบ)

฿280.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.A-1 ฐาน 84 มม. สูง 22 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 128 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.S-25 (500 ใบ)

฿155.00
กระทง เนื้อฟอยล์ No.S-25 ฐาน 31 มม. สูง 22 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 500 ใบ/แพ็ค
Add to cart