Showing all 6 results

Show sidebar
Filter by price
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว หรือ 25.4 x 25 x 4.5 ซม.(1 ชิ้น)

฿10.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 10 นิ้ว 25.4 x 25 x 4.5 ซม. ต่อ 1 ชิ้น
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว หรือ 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม.(1 ชิ้น)

฿13.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 12 นิ้ว หรือ 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม. ต่อ 1 ชิ้น
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว หรือ 34.5 x 34.5 x 4 ซม.(1 ชิ้น)

฿15.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 14 นิ้ว หรือ 34.5 x 34.5 x 4 ซม. ต่อ 1 ใบ
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 16 นิ้ว หรือ 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม.(1 ชิ้น)

฿17.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 16 นิ้ว หรือ 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม. ต่อ 1 ชิ้น
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 18 นิ้ว หรือ 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม.(1 ชิ้น)

฿23.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 18 นิ้ว หรือ 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม. ต่อ 1 ชิ้น
กล่องพิซซ่า Pizza box
Close

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว หรือ 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม.(1 ชิ้น)

฿7.00
กล่องพิซซ่า กล่องสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกล่อนเล็ก ขนาด 8 นิ้ว หรือ 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม. ต่อ 1 ชิ้น