Showing all 6 results

Show sidebar

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 18×20 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 18x20 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 18x20 นิ้ว
Read more

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 22×30 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 22x30 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 22x30 นิ้ว
 
Read more

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 24×28 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 24x28 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 24x28 นิ้ว
Read more

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 28×36 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 28x36 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 28x36 นิ้ว
 
Read more

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 30×40 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 30x40 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 30x40 นิ้ว
Read more

ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. – CLM (ขนาด 36×45 นิ้ว)

฿45.00
ถุงขยะ ถุงดำ เกรด A เหนียว หนา ทนทาน/แข็งแรง แพ็คละ 1 กก. - CLM (ขนาด 36x45 นิ้ว)
 • สินค้าสามารถใช้ใส่ขยะได้ทุกประเภท มีความเหนียว ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในบ้านและทุกสถานที่
 • 1 แพค Pack = 1 กก. Kilogram
 • ขนาดของถุงขยะ ถุงดำ | Size: 36x45 นิ้ว
 
Read more