Showing 1–15 of 35 results

Show sidebar
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยด์กลม ถาดฟอยด์กลม ถ้วยฟอยล์ 3040
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยด์กลม ถาดฟอยด์กลม+ฝา 3040 พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿40.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยด์กลม ถาดฟอยด์กลม+ฝา 3040 พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม บราวนี่
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายวัว 3040
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์ทรงกลม ถาดฟอยล์ทรงกลม+ฝา 3040 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿39.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์ทรงกลม ถาดฟอยล์ทรงกลม+ฝา 3040 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายวัว 4003
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿30.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายหินอ่อนสีขาว 4003
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีขาว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿29.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีขาว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายหินอ่อนสีชมพู 4003
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีชมพู พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿29.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีชมพู พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายหินอ่อนสีดำ 4003
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีดำ พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿29.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4003 ลายหินอ่อนสีดำ พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายวัว 4006
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4006 ลายวัว พร้อมส่ง ( 5 ชิ้น/ แพค )

฿37.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4006 ลายวัว พร้อมส่ง ( 5 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ ลายวัว 4031
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4031 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿47.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4031 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Add to cart
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ 4032
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4032 พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿32.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4032 พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม บราวนี่
Add to cart

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4032 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค )

฿51.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4032 ลายวัว พร้อมส่ง ( 10 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม
Read more
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์ 4033
Close

ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4033 พร้อมส่ง ( 5 ชิ้น/ แพค )

฿35.00
ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยม ถาดฟอยล์สี่เหลี่ยม+ฝา 4033 พร้อมส่ง ( 5 ชิ้น/ แพค ) ? ถ้วยฟอยด์ ถาดฟอยด์ สำหรับขนม สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆ มัฟฟิ่น เค้กกล้วยหอม บราวนี่
Add to cart
Close

ถ้วยฟอยล์ ถาดฟอยล์ FOIL TRAY ทรงวงรีพร้อมฝา No.6002 Gold (10ชุด)

฿46.00
 • ถ้วยฟอยล์ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา No.6002
 • สี Gold
 • ขอบใน 65 x 118 มม.
 • ขอบนอก 77 x 129 มม.
 • ฐาน 60 x 105 มม.
 • สูง 30 มม.
 • ปริมาตร 150 มล.
 • แพคละ 10ชุด พร้อมฝา
Add to cart
Close

ถ้วยฟอยล์ ถาดฟอยล์ FOIL TRAY ทรงวงรีพร้อมฝา No.6002 RoseGold (10ชุด)

฿46.00
 • ถ้วยฟอยล์ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา No.6002
 • สี RoseGold
 • ขอบใน 65 x 118 มม.
 • ขอบนอก 77 x 129 มม.
 • ฐาน 60 x 105 มม.
 • สูง 30 มม.
 • ปริมาตร 150 มล.
 • แพคละ 10ชุด พร้อมฝา
Add to cart
Close

ถ้วยฟอยล์ ถาดฟอยล์ FOIL TRAY ทรงวงรีพร้อมฝา No.6003 Gold (10ชุด)

฿39.00
 • ถ้วยฟอยล์ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา No.6003
 • สี Gold
 • ขอบใน 55 x 93 มม.
 • ขอบนอก 65 x 102 มม.
 • ฐาน 40 x 75 มม.
 • สูง 28 มม.
 • ปริมาตร 90 มล.
 • แพคละ 10ชุด พร้อมฝา
Add to cart
Close

ถ้วยฟอยล์ ถาดฟอยล์ FOIL TRAY ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา No.4001 ชมพูนมลายจุด (10ชุด)

฿30.00
 • ถ้วยฟอยล์ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา No.4001
 • สี ชมพูนมลายจุด
 • ขอบใน 67 x 67 มม.
 • ขอบนอก 76 x 76 มม.
 • ฐาน 52 x 52 มม.
 • สูง 30 มม.
 • ปริมาตร 90 มล.
 • แพคละ 10ชุด พร้อมฝา
Add to cart