บรรจุภัณฑ์ที่ดี มีมากกว่าความสวยงาม

การบรรจุสินค้าไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการเพื่อการจัดเก็บและขนส่งเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าตาแรกที่ผู้บริโภคเห็นเมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างรอบคอบเป็นที่ให้ความสำคัญอย่างมาก หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ดีคือความปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรสามารถปกป้องสินค้าจากความเสียหายในระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ โดยให้การป้องกันทั้งจากแสงแดด, ความชื้น, และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ. การใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้, ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ก็มีผลมากในการดึงดูดผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์ที่สวยงาม, ทันสมัย, และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมักจะทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจำหน่ายดียิ่งขึ้น และ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังเป็นเรื่องสำคัญ. การลดใช้วัสดุที่ไม่มีประโยชน์หรือใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มีความสำคัญในการลดการสร้างขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม สรุป บรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่เพียงแค่ให้ความปลอดภัยและความคุ้มค่าต่อสินค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ด้วยการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหลายนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของสินค้าหรือบริการที่เราต้องการให้ผู้บริโภคเห็นและสัมผัส

Continue reading

บทบาทและประโยชน์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุขแนวคิดเรื่อง CSR นั้นจะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักผิดชอบกับการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งตัวบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในทางปฏิบัติคำว่า CSR อาจเรียกได้ว่าความเป็นพลเมืองที่ดี (Corporate Citizenship) ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมหากบริษัทไหนเริ่มต้นที่จะนำแนวคิด CSR มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าชื่อถือให้กับบริษัทเอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าพร้อมกับคืนกำไรต่างๆสู่ชุมชนและสังคม ดังนั้น CSR จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจสำหรับองค์กรใหญ่ๆทุกบริษัท และกลายเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมธุรกิจ คู่แข่ง และอุตสาหกรรม ประเภทของ CSR CSR นั้นแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process)เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่แสวงหากำไรในธุรกิจต่างๆ และนำเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการสินค้าหรือบริการ ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต การขายสินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นกิจกรรมที่ถูกวางแผนและทำขึ้นมาหลังจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ การสร้างโรงเรียนในต่างจังหวัด หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in-Process)ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ที่แสวงหากำไรแต่ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การควบคุมและป้องกันการสร้างมลพิษจากกระบวนการผลิต การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การระบุข้อความหรือข้อมูลส่วนผสมในสินค้า หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่บริษัททำอะไรผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ความผิดพลาดต่อลูกค้า ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเวลาทำงานปกติขององค์กรกิจการเพื่อสังคม (CSR-as-Process)กิจการเพื่อสังคมจะมีความแตกต่างจากกิจกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพิ่มสังคม เนื่องจากกิจการเพื่อสังคมนั้นเป็นการทำโดยที่ไม่ได้แสวงหากำไรให้กับตัวเอง หรือเรียกได้ว่าทุกกระบวนการของธุรกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์เพื่อสังคมทั้งหมด เช่น มูลนิธิเพื่อสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม แต่ก็จำเป็นต้องอยู่รอดด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และเรายังเห็นได้จากองค์กรใหญ่หลายๆองค์กรก็เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาเป็นรูปแบบมูลนิธิเพื่อสังคม ในการกำกับดูแลการทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะ บทบาทของ CSR: มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความยั่งยืนและสร้างค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโดยไม่ได้มองเฉพาะด้านการเงินเท่านั้นผลกระทบของ CSR ต่อธุรกิจ: ชี้แจงถึงวิธีที่กิจกรรม CSR สามารถส่งผลด้านบวกต่อธุรกิจ เช่น การเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า การลดค่าใช้จ่ายในด้านการผลิต หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองความสัมพันธ์ระหว่าง CSR และสังคม: อธิบายถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่ CSR มีต่อสังคม การสนับสนุนโครงการสังคมและการช่วยเหลือที่สร้างคุณค่าต่อสังคมกรณีศึกษา: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม CSR ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจริงการบูรณาการ CSR ในยุคปัจจุบัน: การสร้างแนวทางการดำเนินการ CSR ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นที่การผสมผสานระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธุรกิจที่ยั่งยืนและทำให้เกิดผลดีต่อทั้งกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยรวม ภาพกิจกรรม CSR...

Continue reading

ผลไม้ตามฤดูกาล

การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลมีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเลือกผลไม้ที่ตามฤดูกาลช่วยลดการนำเข้าผลไม้จากประเทศอื่นและส่งผลทางสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการขนส่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลไม้ตามฤดูกาลมีรสชาติที่อร่อยและคุณค่าโภชนาการสูง เรามาพูดถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และประโยชน์ของการบริโภคเหล่านี้ในแต่ละฤดูกาลดูคร่าว ๆ กัน red apples over a wooden surface. Fresh fruits ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn/Fall): แอปเปิล (Apples): แอปเปิลเป็นผลไม้ฤดูใบไม้ร่วงที่นิยมมากในฤดูกาลนี้ มีหลากหลายสายพันธุ์ที่น่าติดใจและมีรสชาติหวาน ๆ ถูกใจทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ แอปเปิลรวมถึงผลไม้ที่มีใยอาหารสูงและสารต้านอนุมูลอิติคุล ช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวานแตงโม (Pumpkins): แตงโมเป็นผลไม้ฤดูกาลที่สร้างความตื่นตาตื่นใจในช่วงฤดูใบไม้ร่วง มีหลากหลายวิธีในการใช้ อาทิเช่น ทำพายสลัด, แตงโมปาย, หรือแตงโมปะทะ นอกจากนี้ยังมีสารอาหารมากมาย เช่น เบต้าคาโรทีน, วิตามินเอ, และเส้นใยที่สร้างความกระชับในระบบย่อยอาหาร Fresh vegetables ingredients vegetable ฤดูหนาว (Winter): ส้ม (Oranges): ส้มเป็นผลไม้ฤดูหนาวที่รวมถึงวิตามินซีสูง ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการป่วยเป็นหวัดหรือไข้หวัดผลไม้และผักสีเขียวเข้ม (Dark Leafy Greens): ผักเขียวเข้มเช่น คะน้า, ผักกาด, และผักโขมสามารถให้วิตามินซีและกากใยสูง สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ Food. Berries on the table ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): สตรอเบอรี่ (Strawberries): สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่รวมถึงวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิติคุล ช่วยในการสร้างร่างกายแข็งแรงและมีผิวที่สดใสองุ่น (Grapes): องุ่นเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิติคุลและกากใย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ฤดูร้อน (Summer): มะละกอ (Mangoes): มะละกอเป็นผลไม้ที่หอมหวานและรวมถึงวิตามินซีและเส้นใยที่สร้างความกระชับในระบบย่อยอาหารกล้วย (Bananas): กล้วยเป็นผลไม้ที่สร้างพลังงานและมีโพแทสเซียมสูง ช่วยในการรักษาระดับความดันเลือดปกติ การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลช่วยให้เราได้รับสารอาหารที่ต้องการตามฤดูกาลและสร้างรูปแบบอาหารที่ยังคงถูกสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคท้องถิ่น ดังนั้นขอเชิญทุกคนมาลิ้มลองรสชาติของผลไม้ตามฤดูกาลและสรรพคุณของพวกเขาในแต่ละฤดูกาลของปี!

Continue reading

บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด

บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด กับการนำมาใช้บรรจุอาหาร

บรรจุภัณฑ์ชนิด "Food Grade" หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในการบรรจุหรือเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยต่ออาหาร ไม่มีสารพิษที่อาจถูกปล่อยออกมาและมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะกันการรั่วไหลหรือการทำลายของอาหารภายในบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ Food Grade ยังมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติหลักของบรรจุภัณฑ์ชนิด Food Grade: วัสดุประกอบ: บรรจุภัณฑ์ Food Grade ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการมีการสัมผัสกับอาหาร เช่น พลาสติกที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อการใช้งานในอาหาร หรือโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อมีการใช้กับอาหารปลอดภัยสำหรับการสัมผัส: วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ Food Grade จะไม่มีสารที่อาจละลายลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำให้การสัมผัสกับอาหารเป็นไปอย่างปลอดภัยการทนทานต่อการกัดกร่อน: บรรจุภัณฑ์ Food Grade มักถูกออกแบบให้ทนทานต่อกระบวนการกัดกร่อนจากอาหาร น้ำ หรือสารเคมีที่อาจปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมความสามารถในการรักษาความสดของอาหาร: บางบรรจุภัณฑ์ Food Grade อาจมีคุณสมบัติที่ช่วยรักษาความสดของอาหารโดยปรับปรุงการรักษาอากาศและความชื้นซึ่งความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ Food Grade กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ อาจอยู่ที่วัสดุที่ใช้ผลิต การออกแบบ และการให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Food Grade ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทุกรูปแบบ

Continue reading

“บรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาล”

ทุกเทศกาลที่มีในโลกนี้มีความสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอย่างไม่แพ้กัน ทุกเทศกาลนั้นเป็นโอกาสที่ผู้คนได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและส่งต่อประเพณี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันและกัน ทุกเทศกาลสร้างความเชื่อมั่นในครอบครัวและชุมชน: เทศกาลเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่แข็งแรงระหว่างครอบครัวและชุมชน การรวมตัวกันในโอกาสสำคัญเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนได้ดีขึ้นทุกเทศกาลสร้างความต่อสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษ: เทศกาลเป็นเวลาที่คนมีโอกาสเจอปะกับคนที่พวกเขารักและคนที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน เฉลิมฉลองร่วมกัน ช่วยสร้างความรู้สึกของความสัมพันธ์และความรักให้แข็งแรงขึ้นทุกเทศกาลสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม: ทุกเทศกาลมีประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองที่ต้องรักษาและสืบทอดต่อไป การเฉลิมฉลองทุกเทศกาลช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของคนที่มาก่อน นี้เป็นวิธีที่สร้างความรู้และความเคารพต่อทางประวัติศาสตร์และสิ่งสำคัญในชีวิตของคนทุกเทศกาลสร้างความสันติสุขและความร่วมมือ: เทศกาลส่งผลให้คนมายินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางชุมชน ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล นี่เป็นโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากร และสร้างความสันติสุขในสังคมทุกเทศกาลสร้างความสมานฉันท์และความสนุกสนาน: เทศกาลมักมีความสนุกสนานและความเป็นพิเศษที่ต่างจากชีวิตประจำวัน เทศกาลทุกเทศกาลเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ทำให้ครอบครัวและญาติพี่น้องกลับบ้านมารวมตัวกันเพื่อฉลองและมอบของขวัญให้กันในโอกาสสำคัญซึ่งขอบขวํญที่มอบให้กันนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการแสดงความอบอุ่นและสื่อถึงความห่วงใยผ่านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม อาทิเช่น กล่องกระดาษ Snack Box สีน้ำตาลและสีขาว กล่องขนม : เป็นกล่องขนมที่มักเป็นของขวัญที่นิยมในเทศกาล มักมีขนมหวานและของกินเล็ก ๆ ในกล่อง ซึ่งเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างรอยยิ้มอย่างมีความสุขให้แก่กัน 2.กล่องไฮบริด และ กล่องใส่อาหาร มีฝาปิด กล่องใส่อาหาร : สำหรับครอบครัวที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือกลับบ้าน กล่องอาหารมักถูกนำมาใช้เพื่อใส่อาหารสำหรับการเดินทาง มีความสะดวกสบายในการใช้รับประทานอาหารระว่างทางได้ 3. กล่องกระดาษคราฟท์ เจาะหน้าต่างหลากสี กล่องของขวัญ : การนำของขวัญให้กันในเทศกาลมักจะใส่ในกล่องของขวัญที่มีลวดลายสวยงามและมีสีสันสดใส มักมีของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจ ควมอบอุ่นในครอบครัว 4. ถุงกระดาษคราฟท์ มีหูหิ้ว ถุงกระดาษมีหูหิ้ว : ถุงกระดาษที่มีลักษณะเรียบ ดูสะดุดตา มักถูกใช้ในการใส่ของขวัญ  มักมีสัญลักษณ์และการ์ดคำอวยพรอยู่ในถุงกระดาษเพื่อแสดงความอบอุ่นและความห่วงใยกันและกันในช่วงเทศกาลต่างๆ บรรจุภัณฑ์กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆไม่เพียงแต่เป็นบรรจุภัณฑ์เรียบๆ แต่ยังมีความหมายทางสัญลักษณ์และความห่วงใย เพราะยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์และความรักในครอบครัว ในช่วงเทศกาลวันสำคัญนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้บรรจุภัณฑ์ใด ๆ เพื่อแสดงความอบอุ่นและความรัก อย่าลืมที่จะดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักให้มากๆด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่กัน สามารถแอดไลน์ร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะคะ รับโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นเด็ดก่อนใคร????ลูกค้าสามารถแอดไลน์@jingjopackaging (อย่าลืม@นำหน้านะคะ)...

Continue reading

แก้วพลาสติก PET และ PP เลือกยังไง ให้เพิ่มยอดขายได้

หลายท่านที่อยากจะเลือกซื้อแก้วพลาสติก อาจกำลังสงสัยว่า แก้วพลาสติก PET และ PP คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร แล้วจะเลือกใช้ยังไงดีล่ะ แค่เลือกแก้ว ก็สามารถเพิ่มยอดขายได้แล้วหรอ จิงโจ้แพคเกจจิ้ง มีคำตอบมาให้ แก้วพลาสติก เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน แก้วพลาสติก PET พอลิเอทธิลีน เทเรฟธาเลท ( Polyethylene Terephthalate ) พลาสติกแข็ง และ ใส มีทั้งความเหนียว ทนแรงกระแทกได้ดี และ ไม่เปราะ ไม่แตกง่าย เก็บความเย็นได้นาน จุดเด่น แก้วพลาสติก PET - มีความใสที่ใกล้เคียงกับแก้ว โชว์สีสันสินค้าภายในได้ชัดเจน- เก็บความเย็น ได้นาน- มีความแข็งแรง กว่าแก้วพลาสติกชนิดอื่น- เป็นที่นิยม ใช้ในร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ ที่มี Activity นาน เช่น ร้าน Starbuck ที่สามารถซื้อเครื่องดื่ม แล้วนั่งทำงาน หรือ คุยงานเป็นระยะเวลานาน หรือ ซื้อแบบ Drive thru ที่ต้องมีการเดินทาง- สามารถรีไซเคิลได้ แก้วพลาสติก PP พอลิโพรรพิลีน ( Polypropylene ) มีลักษณะ บาง และ ขุ่น เล็กน้อย ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว ยืดหยุ่น และ ทนแรงกระแทก กว่าแก้วพลาสติก PET  นอกจากนี้ ยังทนต่อสารเคมี และ น้ำมัน จุดเด่น แก้วพลาสติก PP

Continue reading

4 ถุงซิปล็อคใส่อาหาร กับการเก็บรักษาอาหาร ให้ยาวนาน

4 ถุงซิปล็อคใส่อาหาร กับการเก็บรักษาอาหาร ให้ยาวนาน

4 ถุงซิปล็อคใส่อาหาร กับการเก็บรักษาอาหาร ให้ยาวนาน หลาย ๆ คนคงประสบปัญหา เปิดตู้เย็นแล้วเจอกับกองอาหาร ที่ดูไม่ค่อยจะเป็นระเบียบ มากนัก  ซึ่งบางทีก็จะเป็นอาหารที่เหลือ จากตอนกลางคืน หรือ อาจจะเป็นอาหารที่ซื้อแล้วกินไม่หมด แล้วแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานาน อาจจะดูไม่ค่อยดี เท่าไหร่นัก การที่เราเลือกใช้ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดระเบียบภายในตู้เย็น และ เป็นการถนอมอาหารไปในตัวอีกด้วย การเลือกถุงซิปล็อคใส่อาหาร ให้เหมาะสมกับ อาหารประเภทต่าง ๆ ก็สามารถทำให้ อาหารของเรา อยู่ได้อย่างยาวนาน และ ป้องกันอากาศ และ ความชื้น ช่วยให้อาหารสด สะอาด และ อร่อยได้นานยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการจัดระเบียบของตู้เย็นได้อีกด้วย นอกจากนี้ การเลือกใช้ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ก็ยังเป็นการเพิ่มความสะดวก ให้แก่การดำเนินชีวิตของเราอีกด้วย และ ถุงซิปล็อคใส่อาหารก็ยังสามารถนำกลับมาใช้อีกได้ 4 - 5 รอบ เป็นการประหยัด และ ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ใครที่ยังไม่รู้จะจัดระเบียบ ของกองอาหารที่อยู่ในตู้เย็นล่ะก็ ลองหันมาเลือกใช้ถุงซิปล็อคใส่อาหารดูนะคะ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้อาหารเน่าเสีย ที่เราไม่ควรเพิกเฉย นั้นก็คือ "ความชื้น"  ซึ่งถุงซิปล็อคใส่อาหาร เป็นอีกทางเลือก ที่ทำให้คุณจัดเก็บอาหารได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันอากาศ และ ความชื้น ช่วยให้อาหารสด สะอาด และอร่อยได้นานยิ่งขึ้น ถุงซิปล็อคใส่อาหาร เหมาะกับการบรรจุอาหารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ หรืออาหารแห้ง ซึ่งมีวันหมดอายุต่างกันไป และ ปกติเราจะเก็บอาหารเหล่านี้โดยใช้ภาชนะใกล้ตัว เช่น กล่องใส่อาหาร ถุงแกง ซึ่งอาจจะทำให้กินพื้นที่ภายในตู้เย็นเป็นอย่างมาก หรือ อาจจะทับถมกัน จนทำให้อาหารหมดอายุไปด้วย อาหารแต่ละประเภท อาจจะต้องใช้ ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ที่มีคุณสมบัติบางอย่าง ที่แตกต่างกันไป เช่น ประเภทอาหารเสริม วิตามินต่างๆ โดยอาหารประเภอนี้จะโดนแสงโดยตรงไม่ได้ ก็ควรที่จะเลือกใช้ถุงแบบทึบแสง สินค้าประเภทของเหลว ก็ไม่ควรใช้กับถุงที่มีส่วนผสมของกระดาษ หรือบางครั้งถ้าต้องการบรรจุสินค้าที่มีอุณหภูมิสูงก็ควรใช้กับถุงที่ทนความร้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ ถุงซิปล็อคใส่อาหาร รับรองว่าอาหารไม่เน่าเสียอย่างแน่นอน ใครที่ต้องการเก็บอาหารให้นานยิ่งขึ้น ต้องเลือกใช้ ถุงซิปล็อค ถุงประเภทนี้สามารถใช้ถนอมอาหารได้ดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากถุงประเภทอื่น ๆ ที่ใช้บรรจุได้ชั่วคราวเท่านั้น ถุงซิปล็อคใส่อาหาร สารมาถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ส่วนมากจะเรียกตามวัสดุ และ รูปทรง เช่น ถุงซิปใส ถุงฟอยด์...

Continue reading

กล่องใส่อาหาร ถุงใส่ขนม ตลับอลูมิเนียม กล่องเบเกอรี่ ถุงคุ๊กกี้ วันตรุษจีน

2 สีมาแรงแพคเกจจิ้งสีมงคล เสริมความเฮงต้อนรับ ตรุษจีน

ตรุษจีน กำลังจะมาแล้วววว วันตรุษจีน ทุกๆ ปี 2 สีที่ต้องมี เห็นเด่นมาแต่ไกลเลยก็คือ สีแดง และ สีทอง ทั้ง อั่งเปา แต๊ะเอีย มองไปทางไหนก็แดงทองไปหม๊ดดด ว่าแต่สงสัยกันมั้ยน๊าว่าทำไมต้อง 2 สีนี้ด้วย? วันนี้แอดมินมัดรวมมาแล้ววว ความหมายของ 2 สีมงคลใน ตรุษจีน จะสื่อความหมายว่ายังไงกันบ้าง ไปดูกันเล้ยยย!! สีแดง หมายถึง ความสุข โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ แพคเกจจิ้งสีแดงร้านเรามีให้เลือกเยอะมากก พ่อค้าแม่ค้าต้องจัดแล้ว มาส่งต่อความหมายเฮงๆ ใน วันตรุษจีน ผ่านสีแพคเกจจิ้งให้ลูกค้าประทับใจกัน ถุงใส่ขนม สีแดง มาใน แพคเกจจิ้ง ถุงซิปล็อค รุ่นตั้งได้ ถุงใส่ขนม ผลิตจากวัสดุชนิดฟู้ดเกรด ใส่ ขนมตรุษจีน เช่น ขนมเทียน ขนมไข่ ขนมจันอับ ได้จ้า ถุงคุ๊กกี้ รุ่นนี้มาพร้อม 2 สีเฮงๆ เสริมทรัพย์ ถุงคุ๊กกี้ ลายหัวใจสีแดงและสีทอง ซีลปิดง่าย ด้วย เครื่องซีลถุง จะใส่ ขนมตรุษจีน ชิ้นเล็กอย่าง ขนมเปี๊ยะ ขนมไหว้พระจันทร์ และใส่ใน กล่องเบเกอรี่ อีกชั้นก็ได้น๊า สีทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความสูงส่ง ความเจริญรุ่งเรือง ก็คือปังปุริเย่มาก ความหมายคือรุ่ง คือรับทรัพย์ปังๆ ต้อนรับ ตรุษจีน แบบสุ๊ดดด แพคเกจจิ้งสีทองร้านเราก็มีให้เลือกเยอะไม่แพ้กัน  ตลับอลูมิเนียม ฝาเกลียวสีทอง คุณภาพเริ่ด ใส่ เทียนหอม สมุนไพร เครื่องหอม ลิปบาล์ม ได้หมด ปังค่ะ! (แอบกระซิบว่า ตลับอลูมิเนียม มีถึง 10 ไซส์ให้เลือกเลยน๊า...

Continue reading

ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงเบเกอรี่ ถุงกระดาษ

รวม 7 ถุงกระดาษ ถุงกระดาษคราฟท์ สำหรับใส่อาหาร เบเกอรี่ ของทอด ( Food Grade)

1.ถุงกระดาษคราฟท์ พร้อมหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษหูหิ้ว สีน้ำตาล รายละเอียดสินค้า ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค?กว้าง 14 ซม. สูง 18 ซม. ขยายข้าง 8 ซม.(50 ใบ) ?กว้าง 15.3 ซม. สูง 21 ซม. ขยายข้าง 7 ซม.(50 ใบ) ?กว้าง 22 ซม. สูง 25 ซม. ขยายข้าง 13 ซม.(20 ใบ)?กว้าง 27 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม.(20 ใบ) ?กว้าง 32 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม.(20 ใบ)ถุงกระดาษคราฟท์ สีน้ำตาล มีหูหิ้ว ตัวถุงสามารถขยายข้าง ตั้งได้*มีกระดาษแข็งรองก้นถุง* 2. ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเฟรนฟราย สีน้ำตาล สีขาว (เฟรนฟราย) รายละเอียดสินค้า ?มี 2 สี : สีน้ำตาล และ สีขาว? มีให้เลือก 5 ขนาด ? ขนาด | Size: 4x6 นิ้ว หรือ 10x16 +6 เซนติเมตร (100 ใบ)? ขนาด | Size: 5x7 นิ้ว หรือ 12.5x18 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) ? ขนาด | Size: 5x9.5 นิ้ว หรือ 12.5x24 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) ? ขนาด | Size: 7.8x10 นิ้ว หรือ 20x25 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ) ? ขนาด | Size: 5.75x10.5 นิ้ว หรือ 14.6x27 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ) ? ขนาด...

Continue reading

แค่พกก็พร้อม….ลดความเสี่ยงโควิด

แค่พกก็พร้อม….ลดความเสี่ยงโควิด

เอาละค๊าคุณผู้ชมมมมมมมมม ก็นึกว่าจะได้พักหายใจหายคอได้บ้าง แต่คุณน้องเขาก็กลับมาอีกแล้ว( ตั๋วจะกลับมาย่ะหยัง!!! เฮาสิเป็นเป๋นปิ เป๋นตาเครียดดด เฮ้ออออ ?? )แต่ก็ไม่ต้องห่วง แค่พกสิ่งนี้ไว้ก็ลดความเสี่ยงที่คุณน้องโควิด-19จะกระโดดมาเกาะติดหนึบกับเราได้แล้วล่ะตัวเธออะๆๆๆ แต่สิ่งนี้ทำได้เพียงแค่ลดความเสี่ยงนะจ๊ะ ยังไงทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อ เกริ่นมาซะนาน อยากรู้แล้วละสิว่าสิ่งๆนั้นคือไร แต่มันจะคืออะไรน้า มีใครรู้บ้างมั้ยเอ่ยย??สิ่งนั้นก็คืออ แท่นแท๊นนนนนนนนน..... ? ก่อนอื่นเลย เราก็มารู้จักน้องก่อนละกันนะ น้องมีชื่อเรียกเยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นโควิด โควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส น้องโคโรนาไวรัส (CoVs) หรือโควิด-19 สามารถพบได้ทั่วโลก การติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึงร้อยละ 35 และสัดส่วนของโรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงร้อยละ 15 อาการติดเชื้อพบได้ในทุกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็กและอาจพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ น้องโควิด-19 แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอหรือจาม ดังนั้นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ ? โดยในทารกที่มีอาการรุนแรง อาจมีลักษณะของปอดอักเสบหรือหลอดลมฝอยอักเสบ ? ในเด็กโตอาจมีอาการของหอบหืด ? ส่วนในผู้ใหญ่อาจพบลักษณะปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือการกลับเป็นซ้ำของโรคหอบหืดได้ และอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ❗️❗️❗️ อาการติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในบางคน ❗️❗️ ต่อไปเรามารู้มาตรการป้องกันกันดีกว่า.... สิ่งสำคัญคือเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค รวมทั้งพกอุปกรณ์น้องๆ อย่างเช่น หลอดบีบ หลอดเจนหรือขวดสเปร์แอลกอฮอล์เล็กๆติดตัวไว้เสมอ “ สำคัญที่สุดคือสวมหน้าอากากอนามัยนะจ๊ะ ” ที่มา: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ( Pediatric Infectious Disease Society of Thailand ) สามารถแอดไลน์ร้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะคะ รับโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นเด็ดก่อนใคร?ลูกค้าสามารถแอดไลน์ @jingjopackaging (อย่าลืม@นำหน้านะคะ) ขอบคุณค่ะ   Tag : ขวด , ขวดเจล , ขวดแชมพู , ขวดสเปรย์ , ขวดใส่ครีม , หลอดบีบเนื้อใส , หลอดบีบเนื้อขุ่น ,ขวดปั๊ม ,ขวดฟ๊อกกี้

Continue reading